چاپ قطعی و فوری مقالات در مجله پشتیبان کنفرانس

اعطای گواهینامه DNW انگلستان

محورهای کنفرانس
 • محورهاي كنفرانس:

حسابداري

 •  تئوري هاي حسابداري و چارچوب نظري
 • اطلاعات حسابداري در ارزيابي شركت
 • ارزيابي استاندارد هاي بين المللي
 •  حسابداري تلفيقي
 • حسابداري مديريت و سيستم ها كنترلي
 • حسابداري مديريت و چالش هاي اجراي آن
 • نقش حسابداري درتوسعه بازار سرمايه
 • كاربرد روشهاي هزينه يابي در حسابداري مديريت
 • توليد و حسابداري مديريت
 • يافته هاي نوين و مباحث روز در حسابداري
 • استانداردهاي حسابداري و حسابرسي
 • روش هاي تأمين مالي در سازمانها
 • لزوم استانداردگذاري يكپارچه براي گزارشگري مالي
 • نوآوريهاي مالي در حوزه مديريت و حسابداري
 • مقايسه استانداردهاي حسابداري ايران و ساير كشورها
 • نقش حسابداري و حسابرسي در بحرانهاي مالي
 • ارزش افزوده و گزارشگري مالي
 • اخلاق در حسابداري و حسابرسي
 • مديريت هزينه و ارزش آفريني براي سهامداران
 • كاربرد اينترنت در حسابداري
 • سيستم هاي اطلاعات حسابداري
 • حسابداري مديريت و مديريت قيمت تمام شده
 • مديريت استراتژيك هزينه و عملكرد در فضاي كسب و كار
 • حسابداري مديريت و نقش آن در بحرانهاي مالي و اقتصادي
 • حسابداري مديريت و اصلاح الگو مصرف منابع مالي
 • ضرورت حسابداري مديريت براي مديران مالي و بودجه
 • حسابداري مديريت و ارزيابي عملكرد سازمان
 • حسابداري مديريت و بودجه ريزي عملياتي
 • حسابداري مديريت و حسابرسي عملكرد
 • ابزار و تكنيك هاي حسابداري مديريت
 • هزينه يابي و مديريت بر مبناي فعاليت
 • برنامه ريزي و بودجه ريزي شناور
 • محاسبه و قيمت تمام شده كالا و خدمات
 • آموزش حسابداري،تحقيقات بازار سرمايه
 • حسابداري و نظام راهبري شركتها
 • حسابداري و ارزيابي عملكرد شركتها
 • نقش حسابداري در تحول اقتصادي
 • چالشهاي توسعه حسابداري و حسابرسي در ايران
 • نقش حسابداري و حسابرسي در بهبود نظام مالياتي كشور
 • و تمام موضوعات مرتبط با حسابداري

مديريت

 • كيفيت، بهره‌وري و تعالي سازماني
 • مديريت كيفيت فراگير (مفاهيم و ابزارها)
 •  تعالي سازماني
 •  سيستم هاي كيفيت، بهره‌وري
 •  مديريت عملكرد
 •  روش‌هاي حل مساله، شش سيگما
 • رهبري و رفتار سازماني
 • رهبري، رهبري تغيير و تحول
 •  رهبري اخلاقي
 •  ابعاد رفتاري رهبري شركت‌هاي بزرگ و هولدينگ‌ها
 •  رهبري سازماني در شرايط بحراني
 • توانمندي‌هاي هيجاني رهبران
 • اثربخشي كار تيمي
 • فرهنگ سازماني اثربخش
 • عوامل سازماني موثر بر نوآوري
 •  موانع سازماني موثر بر عدم رشد سازمان‌ها
 •  فرهنگ سازماني
 •  ارتباطات سازماني
 • مديريت تعارض
 • مديريت استرس
 •  كار تيمي
 • مذاكره
 • توليد، فرآيند و عمليات
 • مديريت توليد و عمليات
 • مديريت زنجيره تأمين
 •  پژوهش عملياتي
 • مديريت پروژه
 • مديريت فرآيندها و معماري سازماني
 • مديريت لجستيك
 • چابكي در سازمان
 • مديريت راهبردي
 • برنامه ريزي راهبردي
 •  تحليل رقابتي ادغام وخريد
 • پيمان هاي راهبردي
 • شيوه مديريت شركتهاي هولدينگ
 • استراتژي در سطح شركت ها
 • پياده سازي استراتژي و موانع موفقيت آن
 • مديريت سيستم‌ها و فناوري اطلاعات
 • مديريت دانش و اطلاعات
 • روش‌شناسي سيستم‌هاي اطلاعاتي و معماري فناوري اطلاعات
 • تجارت الكترونيكي و اقتصاد ديجيتالي
 • دولت و خدمات الكترونيكي
 • استراتژي الكترونيكي
 • مدل‌هاي كسب و كار الكترونيكي
 • ارزيابي آمادگي الكترونيكي و شكاف ديجيتالي
 •  تجارت از طريق تلفن همراه
 • سلامت و بهداشت الكترونيك
 • مديريت تغيير و مهندسي فرآيندها
 • هوشمندي كسب و كار
 • بانكداري الكترونيك
 • راه حل‌هاي الكترونيكي سازماني
 • سيستم‌هاي برنامه‌ريزي منابع
 • مديريت ارتباط با مشتري الكترونيك
 • مديريت زنجيره تأمين الكترونيك
 •  تداركات الكترونيك
 • نوآوري و انتشار فناوري اطلاعات
 •  همكاري و اتحادهاي الكترونيك
 • مديريت استراتژيك و رقابت
 • برنامه‌ريزي استراتژيك
 • مديريت استراتژيك
 •  تحليل رقابتي ادغام و خريد
 • پيمان‌هاي استراتژيك
 • شيوه مديريت شركت‌هاي هولدينگ
 • استراتژي در سطح corporation
 • پياده‌سازي استراتژي و موانع موفقيت آن
 • سازگاري مولفه هاي مختلف استراتژي با ساختار
 • طراحي ساختار سازماني
 • پياده‌سازي ساختار سازماني
 • مديريت منابع انساني
 • توسعه منابع انساني
 •  آموزش
 • جانشين پروري
 • سيستم‌هاي جبران خدمات
 • سيستم ارزشيابي مشاغل
 • سيستم‌هاي مديريت عملكرد كاركنان
 • ايمني و بهداشت
 • روابط كار
 • انتخاب و جامعه‌پذيري
 • مديريت استراتژيك منابع انساني
 • منابع انساني الكترونيك
 • مديريت منابع انساني در شركت‌هاي هولدينگ
 • مديريت كاركنان دانشور
 • برنامه‌هاي نگهداشت دانشوران
 • نقش استراتژيك مديران منابع انساني
 • طراحي سيستم‌هاي حقوق و دستمزد در شرايط سخت اقتصادي
 • حسابرسي و مميزي HRM
 • مربي گري
 • مديريت تكنولوژي، تحقيق و توسعه
 • استراتژي تكنولوژي
 • مديريت نوآوري
 • مديريت تحقيق و توسعه
 • سياست‌گذاري تكنولوژي
 • انتقال تكنولوژي
 • مديريت بازار
 • استراتژي بازار
 • تحقيقات بازار
 • بازاريابي بين‌المللي
 • بازاريابي خدمات
 • مديريت ارتباط با مشتريان
 • تبليغات
 • قيمت‌گذاري
 • كانال هاي بازاريابي
 • مديريت برند
 • اخلاق و فلسفه سازمان و مديريت
 • شناسايي مسايل اخلاقي در سازمان‌ها
 • ريشه‌هاي بروز مسايل اخلاقي
 • پيامدهاي مشكلات اخلاقي در سازمان‌ها
 • روش‌هاي غني‌سازي فرهنگ سازماني از منظر اخلاق سازماني
 • اخلاق حرفه‌اي
 • مديريت پيش‌گيرانه مسايل اخلاقي
 • تدوين و ترويج كدهاي اخلاقي
 • مهارت‌هاي حل مسايل اخلاقي
 • مباني فلسفي سازمان و نظريه هاي سازماني
 • مباني فلسفي نظريه هاي مديريت
 • نقد و مقايسه مكاتب فلسفي سازمان و مديريت و مطالعات تطبيقي
 • حاكميت سازماني و مسووليت اجتماعي
 • نقش‌هاي هيئت مديره
 • نظام پاسخگويي
 • نظام حاكميت در سازمانها و شركت‌هاي هولدينگ
 • فرآيندهاي هيئت مديره
 • روابط بين شركت مادر و شركت‌هاي اقماري
 • اثربخشي هيئت مديره
 • تأثير عملكرد سازمان‌ها بر مسايل اجتماعي و زيست‌محيطي
 • نقش‌هاي اجتماعي سازمان‌ها
 • استمرار و رشد پايدار نظام هاي مديريتي
 • اصول و مفاهيم مديريت مالي
 • نقش حسابداران و مديران مالي در ارتقا عملكرد سازمان
 • نقش حسابداري و مديريت مالي در توسعه اقتصادي
 • نقش مديران مالي در توسعه و پيشرفت بنگاه هاي كشور
 • مديريت سود از طريق تجديد ارائه صورت هاي مالي
 • رابطه صورت هاي مالي با اهداف گزارشگري مالي
 • محتواي اطلاعاتي صورتهاي مالي
 • نقش صورت هاي مالي در تصميم سازي سرمايه گذاران
 • مكانيزم هاي تامين مالي
 • نقش مديران مالي در تصميم در مديريت بازار
 • مديران مالي و شناخت ريسك،اصول مالي رفتاري
 • ابزار هاي مديريت سود در شركت هاي ايراني
 • نقش حاكميت شركتي در ارتقا عملكرد واحد هاي تجاري
 • نقش استاندارد هاي ايران در اعتبار دهي به صورت هاي مالي
 • ضرورت حسابرسي تقلب
 • لزوم به كارگيري حسابداري تعهدي در دستگاه هاي اجرايي
 • لزوم عملياتي كردن بودجه هاي برنامه اي دستگاههاي اجرايي
 • ضرورت حسابرسي عملياتي در دستگاه هاي دولتي
 • فاصله گزارشگري مالي از اهداف مورد نظر استانداردهاي حسابداري در ايران
 • الزامات گزارشگري بورس اوراق بهادار تهران
 • آسيب شناسي مالي در ايران
 • مديريت بنگاهها
 • برنامه ريزي استراتژيك مالي
 • مديريت سرمايه گذاري
 • ارزيابي مديريت ريسك
 • مهندسي مالي
 • مديريت دارايي ها و تمام موضوعات مرتبط با مديريت مالي

اقتصاد

 • توسعه اقتصادي و برنامه ريزي
 • اقتصاد كلان
 • اقتصاد خرد
 • اقتصاد سنجي
 • كاربردهاي اقتصاد سنجي
 • اقتصاد كاربردي
 • مديريت اقتصاد
 • اقتصاد بازرگاني
 • اقتصاد عمومي و دولتي
 • علوم اقتصادي
 • برنامه ريزي سيستم هاي اقتصادي
 • نوآوري، كارآفريني و توسعه اقتصادي
 • اقتصاد و تجارت الكترونيك
 • اقتصاد انرژي
 • اقتصاد محيط زيست
 • برنامه ريزي اقتصادي
 • MBA، تبليغات و بازاريابي
 • مديريت مهندسي مالي و تحليل اقتصادي
 • اقتصاد تحريم
 • مدلسازي اقتصادي
 • تجارت بين الملل
 • رويكردهاي نوين در اقتصاد جهاني
 • اقتصاد ايران
 • اقتصاد سلامت
 • حقوق اقتصادي
 • بانكداري
 • توليد و مديريت مالي
 • اقتصاد شهري
 • نظام هاي اقتصادي
 • رشد اقتصادي
 • اقتصاد سنجي
 • اقتصاد سرمايه گذاري
 • اقتصاد گردشگري و توريسم
 • موضوعات ديگر مرتبط با اقتصاد

بانكداري

 • بازيگران جديد (فين‌تك و ...)
 • ساختار درآمدي جديد بانك‌ها (مدل‌هاي كسب و كار جديد)
 • بانكداري باز
 • بانكداري ديجيتال
 • بانكداري بدون شعبه
 • بانكداري اجتماعي و بانكداري شناختي
 • يكپارچه‌سازي كسب و كارهاي مختلف مالي
 • تاثير فناوري بر كارايي بانك‌ها
 • بررسي ابعاد اقتصادي تحولات جديد در بانكداري الكترونيك
 • خدمات پرداخت
 • پرداخت‌هاي برون خطي و مديريت پرداخت‌هاي ريز (Micro Payment)
 • خدمات تجميع
 • پرداخت ‌سازي (Payment Initiation)
 • پرداخت ياري (Payment Facilitator)
 • پرداخت همراه
 • كارت‌هاي اعتباري
 • استقراض فرد به فرد
 • تأمين مالي انبوه (Crowd Funding)
 • پول‌هاي رمزي
 • حساب ياري (Account Information Services)
 • بلاك‌چين
 • پرداخت‌هاي نزديك و پرداخت‌هاي همراه
 • استانداردهاي پرداخت EMV,PCI
 • نشان‌گذاري (Tokenization)
 • اينترنت اشياء
 • واقعيت مجازي
 • هوش مصنوعي
 • RegTech (فناوري نظارتي)
 • چارچوب‌هاي اقتصادي جديد (PSD2 و ...)
 • استانداردهاي IFRS و XBRL
 • مديريت ريسك
 • سيستم‌هاي نظارتي رگولاتور
 • سيستم تشخيص (تقلب و مبارزه با پولشويي)
 • چارچوب‌هاي مديريت امنيت اطلاعات
 • استانداردهاي امنيتي
 • نوآوري و فناوري‌هاي جديد در حوزه امنيت
 • سرويس‌هاي مديريت شده‌ي امنيت
 • مديريت حوادث امنيتي در شبكه‌ي بانكي
 • امنيت در پرداخت‌ در بستر‌هاي جديد مثل IOT و پايانه‌هاي فروش سيار
 • كاربردهاي هوش امنيتي در شبكه بانكي
 • كلان داده‌ها
 • داده‌كاوي و هوش تجاري (BI)
 • بازاريابي از طريق كانال‌هاي همه‌كاره (Omni-Channel)
 • راه حل ها و مدل هاي بانكداري الكترونيكي :
 • Core Banking
 • Internet Banking
 • SMS Banking
 • ATM
 • Web kiosk
 • RFID
 • POS
 • Pin Pad
 • Telephone Banking
 • Back and front office automation
 • And …
 • راه حل هاي پرداخت الكترونيكي :
 • e-Money
 • e-check
 • Debit cards
 • Credit Cards
 • Smart Cards
 • And
 • امنيت در بانكداري الكترونيكي :
 • CA
 • Web security
 • Network security
 • Physical security
 • Security Architecting
 • Hardware Security Device and Solution
 • Software Security Device and Solution
 • And...

مديريت بانكداري الكترونيكي :

 • e- CRM
 • ERP
 • e-Investment
 • e-advertisement
 • HR Management in e-banking
 • e-Marketing for e-banking
 • Customizing services by e-banking
 • Project Management
 • Quality Management
 • Strategic Management in e-banking
 • And
 • چالش هاي قانوني و قضايي در بانكداري الكترونيكي
 • چالش هاي قوانين حقوقي موجود و نيازهاي آتي
 • امور قضايي در بانكداري الكترونيكي
 • آموزش و فرهنگ سازي :
 • راهكارهاي اطلاع رساني عمومي در مورد فناوري هاي جديد بانكي
 • آموزش منابع انساني در بانكداري الكترونيكي
 • تبليغات و بانكداري الكترونيكي

جهت ثبت نام و ارسال مقالات خود کلیک نمایید.


رویکرد دبیرخانه علمی و اجرایی در برگزاری این کنفرانس، جلب مشارکت تمامی مراکز علمی و حرفه ایی ، تعامل با انجمن های ملی و بین المللی مرتبط و دعوت از صاحبنظران برجسته با هدف تعامل علمی از یک سو و افزایش خود باوری علمی در کشور، تمرکز بر مسائل و چالشهای روز می باشد.

با توجه به اهمیت این موضوع و با هدف بررسی متدهای بومی و بین المللی در عرصه اقتصاد و تببین راهکارهای مدیریتی و اقتصادی هفتمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت، اقتصاد و بانکداری در تاریخ 30 اردیبهشت 1403 در استراسبورگ - فرانسه برگزار خواهد شد.
لذا از علاقمندان، پژوهشگران ، دانشجویان ، اساتید، مدیران و ... جهت ارسال مقالات خود به این کنفرانس دعوت به عمل می آوریم، مهلت ارسال مقالات تا 23 اردیبهشت 1403 میباشد